Algemene voorwaarden Ecom listings

Artikel 1. – Definities
1.1 Ecom Listings  bekend onder KVK nummer 81756852, vertegenwoordigd door Mw. A. (Amber) Klebach, verder te noemen als “Dienstverlener”.

1.2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Opdrachtgever”.

3. Met “Partijen” wordt bedoeld: Opdrachtgever en Dienstverlener samen.

4. Deze voorwaarden zijn aanvullend aan de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2. -Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3.- Betaling

1. Facturen moeten voorafgaand aan de opdracht betaald zijn door opdrachtgever. Betaling geschiedt op basis van een bestelling via de webshop van dienstverlener. Wanneer het een specifieke opdracht is vanuit de opdrachtgever dan ontvangt de opdrachtgever hiervan een IDEAL link ter betaling. Dit alles tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is. De factuur is bijgevoegd aan de betaalbevestiging voor opdracht.

2. Betalingen geschieden enkel op de volgende digitale mogelijkheden: IDEAL, Bankcontant of creditcard.

Artikel 4.- Aanbiedingen en offertes

1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit alles geschied op basis van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5.- Prijzen

1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Ten aanzien van de dienstverlening heeft de dienstverlener vaste prijzen vastgesteld. Deze zijn terug te vinden in de webshop van de website van dienstverlener.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de omvang voor opdracht en de waarde voor de opdrachtgever. Het tarief wordt bekerend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de dienstverlener, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht worden, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief overeen is gekomen.

4. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dienst dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6.- Prijsindexering

1. Bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen.

2. Na verhoging van prijsstelling geeft dit (potentiële) opdrachtgever geen recht om terug te vallen op eerder gedane aanbiedingen wanneer deze buiten de gestelde offerte termijn vallen.

Artikel 7.- Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5. Dienstverlener bewaart de door dienstverlener te beschikking gestelde informatie en bescheiden gedurende de periode van 6 maanden.

6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Tijdige aanlevering is aangeduid als aanlevering binnen 7 dagen na betaling van de opdracht.

Artikel 8.- Intrekking opdracht

1. Het staat de opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op ieder gewenst moment te beëindigen.

2. Wanner opdrachtgever de opdracht intrekt is de opdrachtgever verplicht het verschuldigde bedrag aan vergoeding en de gemaakte onkosten van de dienstverlener te betalen op basis van de in artikel 3 lid 1 geldende voorwaarden.

Artikel 9.- Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder dat de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte van hoeft te worden gebracht.

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na betaling.

4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10.- Contractduur opdracht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De dienstverlening loopt tot het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met de definitieve oplevering van het bestelde product.

2. Vanuit de dienstverlener wordt er de mogelijkheid geboden voor 2 tussentijdse beoordelingen van opdracht. Deze beoordelingen zijn inclusief binnen de gestelde prijs. Wanneer opdrachtgever meerdere beoordelingen noodzakelijk acht dan is de dienstverlener behouden om extra kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

3. Verlengen van de opdracht kan op ieder gewenst moment. De dienstverlener zal indien noodzakelijk een nieuwe prijsopgave doen voor verlening van dienstverlening.

Artikel 11.- Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2. Indien een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan de verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan de verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12.- Garantie

Partijen zijn een overeenkomst met dienstverlenend karakter aangegaan waarbij Ecom Listings enkel een inspanningsverplichting bevat dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 13.- Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

2. In het geval dat de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur of software.

4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de dienstverlener of diens plaatsvervanger.

Artikel 14.- Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten.

Artikel 15.- Klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan de dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is om adequaat te reageren.

2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan eerder overeengekomen.

Artikel 16.- Intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten over het eind product (waaronder auteursrecht, octrooirecht, tekeningen-en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld op andere wijze worden gebruikt.

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

Artikel 17.- Boetebepaling geheimhouding

1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijke opeisbare boete van € 500,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 100,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18.- Overige bepaling

Met het plaatsen van de bestelling via de webshop horende bij de opdracht zoals verstrekt wordt aan Ecom Listings gaat de opdrachtgever akkoord met deze geldende algemene voorwaarden.

Artikel 19.- Wijziging algemene voorwaarden

1. Ecom Listings is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijden worden doorgevoerd

Artikel 20.- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ecom Listings is gevestigd houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.